گنج کارت متعهد است نسبت به اطلاعات کاربران حفظ محرمانگی را رعایت نماید.