مـتقاضیان مـحترم مـیتوانند بـا مراجعه به ســایت دفاتر نمایندگی و یا نمایندگان محترم که دارای کـارت شـناسایی شرکت هوشمند سازان ساجد هستند پـس از تـکمیل نمودن فـرم مربوطه و واریـز مـبلغ حـق عضویت جهت خـرید یـا فعال نمودن کـارت بـانکی خود اقدام به عضویت در اولین باشگاه وفاداری و تخفیف هوشمند بـانکی در ایران نمایند.

لـازم به توضیح است عـلاوه بر اعلام کـلیه مراکز ارائه کننده تخفیف به گنج کارت در قسمت های تبلیغات پذیرندگان محترم، مـراکزی که درایـام مناسبتی و یا با شرایط خاص تخفیفات قابل ملاحظه ارائه می نمایند ، نیز از طریق راه های ارتـباطی ما معرفی می گردند.

دارنـدگان گـنج کـارت با مراجعه به لـیست مراکز از نشانی تلفن و درصد تخفیف مطلع گردیده و در زمان مراجعه بـعد از اطلاع از قـیمت، گنج کارت خود را از دستگاه کارت خوان این طـرح کشیده و به صورت اتوماتیک و آنلـاین از تخفیف یاد شده استفاده نمایند .